Ondersteuningsteam/JES

Het ondersteuningsteam/JES (samenwerking tussen Jeugdhulp En School) op het Zuid-West College is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Het team bestaat uit: coördinator passend onderwijs, leerjaarcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, consulent schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West, leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige.

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in de basisondersteuning kan bieden, kan er extra ondersteuning worden ingezet. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op het gebied van de cognitieve ontwikkeling/leren, van de sociaal-emotionele ontwikkeling, van het gedrag of fysieke (on)mogelijkheden. Wanneer dit het geval is gaat de school met de leerling, de ouders/verzorgers, de mentor en de consulent van het samenwerkingsverband in overleg. Meestal leidt dit tot het inzetten van extra ondersteuning op het gebied van de ondersteunigsbehoefte van de leerling. Soms is advies van andere deskundigen (bijvoorbeeld de orthopedagoog) nodig. Bij het inzetten van extra ondersteuning wordt de leerling besproken in het JES. Hiervoor is de toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Het JES komt één keer per 4 weken bij elkaar. In het JES kan advies worden uitgebracht of kunnen besluiten worden genomen over de ondersteuningsarrangementen.