Proclaimer

(Her)gebruik van informatie op deze website

ICTU streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt. Omdat de site o.a. documenten uit diverse bronnen aanbiedt, is het voor bezoekers belangrijk te weten onder welke voorwaarden deze beschikbaar zijn.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21-08-2016.

ICTU voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.digitaleoverheid.nl (hoofdwebsite)

Testresultaten

  1. 21-08-2016: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Om hierin te voorzien sluit digitaleoverheid.nl aan bij het Creative Commons initiatief: de informatie op deze site is beschikbaar onder de Creative Commons licentie BY-NC-SA 3.0, tenzij anders is vermeld. Digitaleoverheid.nl geeft daarmee invulling aan artikel 15b Auteurswet 1912, dat toeziet op overheidsinformatie. In het kader van dit artikel kan de gekozen Creative Commons licentie worden beschouwd als invulling van het voorbehoud, waarbij enkele rechten zijn voorbehouden.

Webstandaarden

Op deze site vindt u een verklaring (Pdf, 119 Kb) hoe wij met digitaleoverheid.nl en onderliggende content management systeem en mailsysteem omgaan met de standaarden die op 6 mei 2015 op de lijst van het Forum Standaardisatie staan voor Pas Toe of Leg Uit.

Persoonlijke gegevens

ICTU hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van bestelformulieren, antwoordkaarten en -coupons. In dit overzicht staat wanneer wij uw gegevens nodig hebben:

  • Indien u via deze website informatiemateriaal bestelt, vragen wij naar uw naam en adres. Na het verwerken van uw bestelling worden die gegevens vernietigd.
  • Indien u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief via de e-mailservice, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.
  • Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website.
  • Voor het technisch functioneren van de zoekfunctie is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

De website www.digitaleoverheid.nl bevat eveneens hyperlinks naar andere websites – niet behorende tot www.digitaleoverheid.nl. digitaleoverheid is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op die betreffende sites worden gevraagd. Documenten van derden die op de digitaleoverheid site worden aangeboden blijven qua inhoud voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

Doel en verwerking van (persoons)gegevens

Met het registreren van gegevens van bezoekers van de website(s) beoogt ICTU de effectiviteit van haar website(s) te verbeteren. Gegevens met betrekking tot datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website(s) verwerkt ICTU voor het vastleggen van voorkeuren van alle betrokkenen. Deze gegevens worden niet na de sessie verwijderd.

Voor het gebruik van deze adressen geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat adressen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten. Bovendien wordt de adressenlijst slechts gebruikt door ICTU. Ook verzamelt ICTU geen adressen middels op deze site aangeboden bestelformulieren of andere vormen van elektronische feedback.

Wijzigingen Privacy Statement

ICTU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Meer informatie

Heeft u vragen over de website, of mist u informatie? Laat dat dan aan ons weten via een email aan redactie@digitaleoverheid.nl.