Verzuim en Leerplicht

Op het Zuid-West College wordt vanaf het eerste lesuur nagegaan of alle leerlingen aanwezig zijn. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid neemt de school contact met thuis op. Mocht je ziek zijn of door andere onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn de lessen bij te wonen dan dient de school hierover telefonisch geïnformeerd te worden.

Absentieregistratie
Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen.

Bezoek aan dokter/tandarts
Wij verzoeken jouw ouders afspraken met dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken. Ook als je een afspraak heeft bij een (tand)arts, verzoeken wij je school hierover vooraf telefonisch te informeren.
Je moet dan een een briefje mee nemen naar school, ondertekend door je ouders, met daarop je naam en klas, reden en datum van afwezigheid.

Leerplichtwet
In Nederland kennen wij de leerplichtwet. De leerplichtwet stelt alle scholen voor voortgezet onderwijs verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom je niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat je weer naar school kan komen.

Je bent volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na je vijfde verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt of tot het einde van je 12e volledig gevolgde schooljaar. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:
a) nog geen 18 jaar zijn;
b) nog geen startkwalificatie hebben behaald en;
c) de volledige leerplicht achter de rug hebben.
Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een mbo2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie.

Jongeren zijn dus tot hun 18e verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs).

Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om
Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

  • verlof van maximaal 2 weken, alleen wanneer je ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar vallen. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur;
  • verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard, die buiten de schuld van je ouders liggen.